Zmena spôsobu výkonu advokácie

JUDr. Marián Hvasta, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 7548, s miestom výkonu činnosti Letná 322/38, 048 01 Rožňava. pôvodne vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 586/2013 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácií“) ako fyzická osoba - samostatný advokát, zmenil spôsob výkonu advokácie podľa zákona o advokácii, keď ku dňu 21.01.2021 ukončil výkon advokácie ako fyzická osoba JUDr. Marián Hvasta, advokát podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o advokácií a počnúc dňom 22.01.2021 vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným OneLaw Corp s.r.o. so sídlom Letná 322/38, 048 01 Rožňava podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o advokácii.

 

Dňa 22.01.2021 vstúpila spoločnosť OneLaw Corp s.r.o. ako právny nástupca do všetkých právnych vzťahov advokáta JUDr. Mariána Hvastu založených v súvislosti s jeho výkonom advokácie v období od roku 21.04.2017 do 21.01.2021.